ANBI

ANBI

De Hervormde gemeente van Babyloniënbroek en Hill en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Onze kerk is gevestigd aan de Broeksestraat 7, 4269 VA  Babyloniënbroek. Tel.nummer:0645013796.

Contact Scriba Hervormde gemeente van Babyloniënbroek en Hill, Hillsestraat 34b, 4269 VH Babyloniënbroek. E-mail scriba@kerkbabylonienbroek.nl Diaconie: diakonie.bab.broek@gmail.com Website: www.kerkbabylonienbroek.nl

RSIN-of fiscaal nummer

Het RSIN nummer van het college van Kerkrentmeesters is 813016s630.

Het RSIN nummer van het college van Diakenen is 824122434.

Doelstelling

Hoewel wij ons afhankelijk weten van Gods Zorg voor Zijn gemeente, blijft onverlet dat het ook onze taak is om op een verantwoorde en doordachte wijze aan de opbouw en voortgang van het gemeenteleven te werken, zodat ook in de toekomst de kerkelijke gemeente haar plaats mag blijven innemen in de dorpsgemeenschap. Hierbij zal één van de belangrijkste aandachtspunten moeten zijn hoe de kostbare schat van het Evangelie, maar ook de liefde voor de gemeente aan de volgende generatie kan worden doorgegeven.

Het komt in ons beleidsplan tot uitdrukking dat alle activiteiten die in de gemeente mogen worden gedaan een plaats hebben in het geheel van het lichaam van Christus. Hierbij geldt zeker het principe van 1 Corinthiërs 12 dat de één niet meer is dan de ander, wanneer het plaats mag vinden binnen de gemeenschap van de gemeente en tot haar opbouw dient. Daarbij mag ons oog steeds weer gericht zijn op de Heer van de Kerk die ons samengebracht heeft door Zijn genade.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit een ouderling kerkelijk werker, volwaardig lid van de kerkenraad en tevens praeses; 2 ouderling kerkrentmeesters, drie ouderlingen en drie diakenen. De wijze van verkiezing is vastgelegd in de “Plaatselijke regeling”.

Beleidsplan

Eind 2019 is het beleidsplan 2020-2024 goedgekeurd door de kerkenraad.

De identiteit waaraan onze gemeente hecht bestaat uit schriftgetrouwheid en oprechtheid in belijden en handelen. Dit uit zich in de erediensten en in bediening van de sacramenten, maar komt daarnaast tot uitdrukking in veel andere aspecten van het gemeente-zijn in maatschappelijk verband. Ook hier geldt dat de identiteit niet gebaat is bij slechts het vastleggen van regels en uitspraken in beleidsdocumenten. Eerder meent de kerkenraad dat de gemeente het beste gediend wordt wanneer vragen op het ontmoetingspunt tussen kerk en maatschappij overwogen en besproken worden en dat besloten wordt in concrete situaties waar en wanneer die zich voordoen. Dit alles tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus en tot eer van Zijn naam. Daarbij zal steeds de Bijbel als richtinggevend uitgangspunt centraal staan.

De grondslag van de kerk is de Bijbel als het woord van de Drie-enige God. God zelf in de persoon van Jezus Christus heeft de kerk op aarde gesticht en gaat met Zijn kerk de eeuwen door. Nooit zal Hij het werk loslaten waaraan Hij eenmaal begonnen is. Die zekerheid en die verbondenheid met Hem als oorsprong van ons bestaan, vormt in elke eredienst het startpunt, de grondslag. De gemeente en de kerk ter plaatse is een gestalte van de ene algemene Christelijke kerk op aarde, waarvan Jezus Christus het hoofd is en de Koning. Wij weten ons dan ook gedreven en gedragen door zijn liefde.

Ons beleidsplan valt onder de paraplu van de PKN en we willen verwijzen naar het beleidsplan van de landelijke Protestante Kerk.

Beloningsbeleid

De ouderling kerkelijk werker wordt beloond volgens de arbeidsvoorwaarden zoals die geregeld zijn in Generale Regelingen van de landelijke kerk met de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Zie http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx. De overige kerkenraadsleden verrichten hun werk pro deo. De koster en de organisten ontvangen een kleine vrijwilligersbijdrage.

Activiteiten

Wekelijks onderhouden van de erediensten en het bedienen van de sacramenten. Daarnaast zijn er voor de jeugd o.a.: Zondagsschool, kindernevendienst, catechisaties, jeugdclubs en een jeugdvereniging. Voor de gemeente worden gesprekskringen georganiseerd en allerlei andere activiteiten. En voor de ouderen worden contactmiddagen georganiseerd en ook gesprekskringen en voor degene die wat minder goed ter been zijn: Die worden een paar keer per jaar bezocht. Dit is een kleine greep uit de activiteiten en alles wordt vermeldt in ons kerkblad Voetius, de jaarlijkse kerkgids en op de website.

Financiële verantwoording

Geld wordt verworven door te collecteren, opbrengsten uit onroerende zaken, rentebaten, bijdragen uit levend geld (vrijwillige bijdrage, oudpapier, acties e.d.) subsidies en giften.

Het beheer van het kerkelijk vermogen is in handen van de kerkrentmeesters. De diaconale gelden zijn in beheer bij het college van diakenen. Beide stellen jaarlijks een begroting en een jaarrekening op. Deze liggen ter inzage nadat ze zijn goedgekeurd door de kerkenraad.

Een samenvatting van de totaal exploitatie is bijgevoegd van de kerkvoogdij en van de diaconie.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begrotingen) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van voorgaande jaren.

AnBi-Diaconie
Hervormde-gemeente-te-Babylonienbroek-KRM-J2020-ANBI-overzicht