Diaconie

De diakenen beheren de roerende- en onroerende goederen van de diaconie. Zij hebben in het bijzonder de taak geld te beheren en in te zamelen om mensen die dat hard nodig hebben te kunnen helpen. Dit geldt voor mensen dichtbij in ons eigen dorp als voor mensen ver weg. Hulporganisaties als Dorcas, Kerk in Actie, G.Z.B. enz. worden gesteund.
Waar nodig geacht, worden doelen gesteund door giften over te maken vanuit de algemene diaconiekas. Er is een collecterooster maar daarvan kan worden afgeweken als er acute nood is of er een bijzonder doel tussendoor komt. Graag willen we helpen als er nood is bij gemeenteleden of anderen in ons dorp.

Giften aan de diaconie kunt u overmaken naar bankrekeningnummer IBAN NL88 RABO 0341 5280 99 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente van Babyloniënbroek en Hill te Babyloniënbroek.